Thermacell Mini Halo sääsepeletaja

Tarneaeg 1-3 päeva

Täitepakend osta siit

Thermacell Halo Mini ehk Patio Shield sääsepeletaja tõrjub sääski tõhusalt, tekitades enda ümber 21 m² suuruse kaitsevööndi. See kompaktne, kergesti kasutatav ja kena seade näeb hea välja mis tahes terrassil ja rõdul ning peletab tüütud sääsed enne, kui need kohalviibijaid hammustama ja häirima jõuavad tulla.

  • Thermacelli vana hea, gaasil põhinev, end tõestanud tehnoloogia on saanud kompaktse ja stiilse vormi, mis sobib ideaalselt terrassidele, katusealustele jm.
  • Ideaalne kasutamiseks õhtustel koosviibimistel.
  • Ei mingit avatud leeki ega suitsevaid küünlaid
  • Toimeineplaatide hoiupesad seadme sees
Komplektis:
• Sääsepeletaja
• Gaasiballoon
• 3 sääsetõrjematti

Ohutuslaused:
• Acute Tox. 4: H302 + H332 - kahjulik allaneelamisel või sissehingamisel
• Aquatic Chronic 1: H410 - väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused:
• P264 - pärast käitlemist pesta hoolega käsi
• P271 - käidelda üksnes välistingimustes või hästi ventileeritavas kohas
• P301 + P312 / ALLANEELAMINE - halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
• P304 + P340 / SISSEHINGAMINE - toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
• P501 - kõrvaldage sisu/pakend vastavalt kohalikele nõuetele

NB! Hoia lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Kasuta biotsiide ohutult. Enne kasutamist loe alati etiketti ja tooteteavet.